Opetusohjelma ja opintorakenne

OPETUSOHJELMA

 Koulutus kestää 4 lukuvuotta. Opiskelija sitoutuu kolmen ja puolen vuoden ajan osallistumaan yhteiseen opetukseen. Neljännen opintovuoden aikana toteutetaan itsenäinen taiteellinen päätöstyö sekä kirjallinen päätöstyöportfolio.

Aikuisten taiteen perusopetuksen–opetusryhmät kokoontuvat kolmen ja puolen lukuvuoden ajan kuvataidekoululla maanantaisin. Ryhmä A klo. 14.00-17.00 ja ryhmä B klo. 17.45–20.45. Ryhmässä opiskelun lisäksi opinnot sisältävät itsenäistä visuaalista ja kirjallista työskentelyä. Kolmen opintovuoden aikana opiskelija valitsee opintoja täydentäviä lyhytkursseja. Lisäksi opiskelija voi täydentää opiskeluaan kurssikeskuksen muilla kursseilla. Rinnakkaistyöpajaan osallistuminen lukuvuoden aikana on suositeltavaa etenkin opintojen loppupuolella.

 Lukuvuosi koostuu kolmesta jaksosta, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihe-alueeseen perehtynyt yksi tai useampi opettaja. Opintojen päätteeksi opiskelija tekee itsenäisen taiteellisen teoskokonaisuuden ja -portfolion, joka esitellään näyttelyssä. Itsenäisen työskentelyn tueksi järjestetään päätöstyöseminaareja.

Aikuisten taiteen perusopetukseen opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä kursseista. Seuraavassa luonnehdinnat eri opintokokonaisuuksista:

 

Perusopinnot

Ensimmäinen lukuvuosi: Kuvataiteen perusteet

Opiskelu alkaa yhteisellä tutustumis- ja esittelytapaamisella, jossa kartoitetaan kunkin opiskelijan tietoja ja taitoja, luodaan perustaa ryhmälle ja hahmotetaan tulevia opintoja. Esitellään tulevien opintojen sisällöt opintokokonaisuuksittain ja hahmotellaan neljän vuoden opiskelun muodostama pitkä kaari. Opastetaan opiskelijat pitämään henkilökohtaista visuaalista työpäiväkirjaa, johon opiskelija taltioi itse tärkeänä pitämäänsä erilaista kuvallista ja kirjallista materiaalia.

 

Opintokokonaisuus 1. Havainto ja havainnoiminen, visuaalinen hahmotus, piirustus

Piirtämisen puitteissa käydään läpi havainnon problematiikkaa ja sen merkitystä omassa työskentelyssä. Harjoitellaan mm. mittaustekniikat, sommittelu, varjostus, tilan ja perspektiivin kuvaus, sekä käsivarapiirustus.

Opintokokonaisuus 2. Maalauksellinen ilmaisu ja maalauksen materiaalisuus

Läpikäydään maalauksen teknisiä perusteita. Pohditaan ilmaisun, tunteen ja ajatuksen aspekteja maalaustaiteessa ja omassa työskentelyssä. Hahmotetaan  taiteellisen työskentelyn painopisteitä yleensä ja erityisesti kunkin opiskelijan kohdalla.

Opintokokonaisuus 3. Tallentavat välineet taiteellisen ilmaisun lähtökohtana – valokuva, video, media

Tutustutaan tallentaviin välineisiin ja niiden taiteellisiin mahdollisuuksiin. Perehdytään digitaalisen valokuvauksen perusteisiin. Tutustutaan video- ja mediataiteeseen.

 

Ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi suositellaan seuraavia valinnaisia kesäkursseja

  1. Värioppi teoriana ja käytäntönä
  2. Savesta keramiikaksi
  3. Vapaavalintainen omaa taiteellista orientaatiota tukeva kurssi

 

Perusopintojen toinen lukuvuosi:  Tila ja ympäristö, kolmiulotteinen hahmottaminen

Lukukausi alkaa opinto-ohjaustapaamisella, jolloin kartoitetaan opiskelijan tilannetta ja edistymistä opinnoissa.  Erityisesti pyritään hahmottamaan kunkin opiskelijan omaa suuntautuneisuutta kuvataiteen eri alueille. Tulevana opiskeluvuonna opiskelijan tulisi muodostaa mielikuva oman työskentelynsä välineellisestä suunnasta ja mahdollisista sisällöllisistä kiinnostuksen kohteistaan. Tarkastellaan ensimmäisen opintovuoden työpäiväkirjoja ohjaavan opettajan kanssa.

Opintokokonaisuus 4. Tila, avaruus ja materiaali

Veistostaiteen perusteita. Työskentelyn puitteissa kartoitetaan kolmiulotteista maailmaa. Pohditaan, miten materiaalinen objekti on tilallinen ja tila-avaruudessa.

Opintokokonaisuus 5. Tilallisuus kuvallisessa ilmaisussa

Miten piirustus, maalaus, grafiikanvedos tai valokuva voidaan ajatella osana tilaa. Miten niitä voidaan työstää tilallisen hahmottamisen kautta. Pohditaan myös rakennettua ympäristöä ja taideteosta tässä kontekstissa, esimerkiksi seinämaalaustraditioita ja nykypäivää.

Opintokokonaisuus 6. Tilasta ympäristöön – esitys / performanssi

Miten taideteos voi muodostua kokonaistilalliseksi, jossa myös tekijä on mukana esiintyjänä. Pohditaan myös ympäristötaiteen kysymyksiä ja toteutusta.

 

Toisen lukuvuoden aikana suositellaan seuraavia lyhytkursseja:

  1. Grafiikan syyspaja, talvipaja tai kesäkurssi.
  2. Tussimaalauksen kesä- tai lyhytkurssi
  3. Vapaavalintainen omaa taiteellista orientaatiota tukeva kurssi

 

Syventävät työpajaopinnot

Kolmas lukuvuosi: Kohti itsenäistä taiteellista työskentelyä ja päätöstyötä

Lukukauden alussa orientoidutaan ajattelemaan, että myös kirjoittaminen / teksti kuuluvat omana osanaan nykytaiteen työskentelytapaan. Lukuvuoden aikana tehdään portfolio, joka sisältää sekä kuvia että tekstejä koskien kunkin taiteellista työskentelyä sekä teoksia. Portfolio on osa päätöstyötä.

 

Opintokokonaisuus 7. Kuva ja sana-työpaja

Toteutetusta teoksesta tehdään kuva-analyysi, mikä sisältää esittelyä ja keskustelua ryhmässä sekä omaa kirjoittamista. Mietitään kirjoittamisen roolia suhteessa tekemiseen. Opintokokonaisuus on lähtökohtana portfolion työstämiseen.

 

Opintokokonaisuus 8. Taiteellinen ajattelu-työpaja

Pohditaan käsitteellisyyden merkitystä ja sitä, miten teoksessa voi tulla esille ja painottua erilaisia puolia ja merkityksiä. Miten taidehistoriallinen jatkumo muodostuu. Miten kunkin tekijän omat pyrkimykset muodostuvat. Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia analyyttiseen asenteeseen ja kehittää arviointikykyä.

 

Opintokokonaisuus 9. Kuvataiteen teemoja-työpaja

Kartoitetaan yleisten taiteen teemojen puitteissa oman työskentelyn ohjautuvuutta lopputyötä kohti. Miten visuaalinen kokonaisuus muodostuu ja tulee loppuun saatettua.

Sisältää taiteilijaesittelyjä, taiteilijoiden työhuoneilla vierailuja, näyttelyihin ja niiden esittelyihin paneutumista.  Opiskelijat perehtyvät valitsemaansa taiteentekijään, hänen taiteelliseen työhönsä ja sen edustamaan arvojen ja tavoitteiden kokonaisuuteen. 

 

Kolmannen lukuvuoden päätteeksi suositellaan seuraavia valinnaisia kesäkursseja

  1. Temperamaalaus
  2. Vapaavalintainen omaa päätöstyötä tukeva kurssi

 

Neljäs lukuvuosi: Päätöstyön toteuttaminen – itsenäinen taiteellinen työskentely ja näyttely

Opintokokonaisuus 10.

Päätöstyö toteutetaan itsenäisesti. Päätöstyötä ohjaa yksi valittu opettaja, joka tutustuu työprosessiin muutaman ohjauskäynnin aikana. Päätöstyöseminaarit kokoontuvat päätöstyöprosessin aikana. Seminaareissa työstetään päätöstyön kirjallista osuutta, valmistellaan portfoliota, keskustellaan oppimiskokemuksista ja pyritään kokoamaan koulutuksen anti sekä kokemuksellisella tasolla että saavutettuina tuloksina. Päätöstyönäyttely rakennetaan yhteistyössä opetusryhmän ja päätöstyön ohjaajan kanssa.

 

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LASKENNALLISESTA LAAJUUDESTA:

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän vähimmäistuntimäärä on 500 oppituntia. Suositeltu tuntimäärä valinnaisten kurssien kanssa on n.700 oppituntia

Yhden lukukauden aikana opetusta annetaan 48–52 oppituntia (kun lasketaan lukuvuoden alussa pidettävät ylimääräiset orientaatio-opetuskerrat ja mahdollisesti myöhemmin järjestettävät ylimääräiset tapaamiset). Tämän lisäksi lasketaan, että opiskelija käyttää tiedonhankintaan ja kotitehtäviin itsenäisesti keskimäärin 12 oppituntia lukukaudessa.

1 lukukausi on siis keskimäärin vähintään 60 oppituntia, 1 lukuvuosi 120 oppituntia.

3 lukuvuodessa opiskelijalle kertyy vähintään 360 oppituntia.

Tämän lisäksi tulee valinnaisia kursseja. Yksittäisen valinnaisen kurssin kesto on 20–45 oppituntia. Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen opiskelijalla voi siis olla valinnaisia opintoja jopa liki 150 oppituntia.

 

Päättötyöstä voidaan laskea opiskelijalle 100–160 oppituntia. Tästä sovitaan erikseen koulutoimikunnan tai opettajien kokouksessa.

 

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPINTOJEN RAKENNE:

 

 

 

Valinnaiset:

HTS:n kurssit&

lyhtytkurssit&

kesäkurssit&

täydentävät&

korvaavat kurssit

 

 

yht. 40 – 150 ot   +

 

 

1.vuosi yhteisiä opintoja yht.120 ot 

    kolme opintokokonaisuutta

TYÖPÄIVÄKIRJA

1.+2.vuosi

 

2.vuosi yhteisiä opintoja yht.120 ot

    kolme opintokokonaisuutta

 

3.vuosi yhteisiä opintoja yht.120 ot

    kolme opintokokonaisuutta

+PORTFOLIO

 

4.vuosi  Päättötyö:

Itsenäinen&ohjattu työskentely+

portfolio+ seminaarit+ näyttely

yht. 100-160 ot

3. +  4. VUOSI

 

 

=TAITEEN PERUSOPINNOT

YHTEENSÄ  500-700 ot

 

 opetustunnit, opiskelu- ja opetusmuodot