HAA Galleria

h m ouramo: soft fortress
7.1.-30.1.2021

Galleriassa on tammikussa kaksi näyttelyä: h m ouramon soft fortress sekä Tero Juutin Focus. 

h m ouramon näyttely soft fortress tutkii vastustusta, vastahakoisuutta ja lähestymistä sekä niistä syntyviä ruumiillisia voimavaroja. Teokset ovat osa ouramon pidempää työskentelyä ruumiiden esillepanon historioiden ja anatomiaan ja ergonomiaan perustuvien mielikuvien ja näkökulmien parissa. Ruumiit ja kehot ovat kytkeytyneitä toisiinsa lukemattomilla tavoilla. Joitain niistä voi nähdä ja kokea, toisia tunnistaa. Ruumis on myös heijastus. Mielikuvaan ruumiista liittyy normittuneet käsitykset sopivuudesta, kunnollisuudesta, kykeneväisyydestä, läsnäolosta, turvallisuudesta ja tuttuudesta. Miten tuntematon saa olla?

Näyttelyn taustalla on päivittäinen piirtämisharjoitus, josta on osia esillä näyttelyssä ja joka on myös toiminut pohjana näyttelyn muille osille. Piirtämisharjoitus kartoittaa erilaisia voimia – se on somaattisten diagrammien piirtämistä rakenteellisista, pitkäaikaisista ja hetkittäisistä voimista, jotka vaikuttavat taiteilijan ruumiseen. Harjoitus tuottaa tietoa siitä, mikä mielikuva ruumiista kussakin hetkessä on: joukko, maisema, kielen määrittelemä tekijä, sukupuoli, ei-ruumis, ihon ympäröimä alue, halu, tukirakenne, suunta, näkymättömän työn tekijä, eläin, etuoikeus, huokoinen reuna, anatominen kappale, ergonomian kohde, erilaisten talouksien näkymättömäksi tai näkyväksi tekemä, tuntematon, tunnistettava.

h m ouramo on Helsingissä asuva taiteilija ja esiintyjä, joka työskentelee esitysten, tilojen, tekstin, keskustelun, kääntämisen, eri medioita yhdistävien veistosten ja aktivismin parissa. ouramon työskentelyssä läsnä ovat usein lähellä olemisen, etäisyyden ja näkyväksi tulemisen politiikat, näkymättömien asioiden mittakaavat ja marginalisoitujen ruumiiden päivittäiset kokemukset. Työt tutkivat usein miten ruumiit ylläpitävät itseään, jakavat tietoa ja tarpeen vaatiessa piiloutuvat tai poistuvat. soft fortress -näyttely on osa pidempää hanketta tutkia ruumiin ihannetta ja valtaa, toisten puolesta työskenteleviä kehoja, epäilyttävyyttä, viattomuutta ja feministisiä järjestäytymisen ja oppimisen muotoja.

Taiteilija on galleriassa lauantaina 23.1. klo 12 – 18.


The gallery presents two exhibitions in January: h m ouramo’s soft fortress and Tero Juuti’s Focus. 

h m ouramo’s soft fortress is an attempt to study resistance, reluctance and approaching, and the bodily resources that such actions and attitudes generate. The exhibited works are experiments to study histories of display and notions of the body based on anatomy and ergonomics. Bodies are interconnected in countless ways. Some can be seen, others recognised. How can the unknown be? How the body is imagined is related to the perception of boundaries and categorisations. The body might equal the contours of assumption; how the human body is understood is closely related to perceptions of limits, ability, presence, security and familiarity.

The exhibition is based on a daily drawing exercise, parts of which are on display and which the other works are based on. The drawing exercise is an attempt to map the different forces that affect the artist’s in each moment and to generate knowledge on how the body is and can be perceived: as group, animal, landscape, gender, language, not-body, area surrounded by skin, desire, support structure, direction, invisible worker, privilege, porous edge, anatomical unit, subject of ergonomics, made visible or invisible by different kinds of economies, unknown, recognisable.

h m ouramo (they/them) is an artist and performer who works with spaces, movement, words, translations, mixed media sculpture and direct intervention. Moments of encounter, closeness and distance and mechanisms of recognition are important to their work. Their work often has to do with dismantling systems of thought and trans feminism. They often explore matter and objects in relation to the idea of a marginalised body and its proportions, its everyday life and given meaning, and they keep asking how do these bodies sustain themselves, share knowledge and hide when needed. The exhibition is part of a longer project that studies the ideal of the body, stunts and stand-ins, suspicion, toxicity and innocence, and their relation to feminist organising and learning.

The artists will visit the gallery on Saturday 23 January at 12 – 6pm.

 


 

Tero Juuti: Focus – katse kauas ja lähelle
7.1.-30.1.2021

 

 

Tero Juutin Focus -näyttelyn maalaukset leikkivät muistilla ja näkemisellä. Teokset ovat muistoja ja hetkiä matkoilta. Niiden kautta katsoja pääsee matkustamaan Suomenlinnaan, Barcelonaan, Taiwaniin ja Tokion. Teoksillaan Juuti pohtii, mitä matkustajat muistavat matkoiltaan. Matkustaja saattaa muistaa yksittäisiä hetkiä; lautan saareen tai rannalla olevan puun, mutta samalla unohtaa minkä värisiä taloja tietyn kadun varrella on ollut, tai ketä tapasivat lähikaupassa. Focus kuvastaa tätä muistikuvien haurautta.

Näyttelyn teokset syntyivät pääosin vuoden 2020 aikana, ja on toteutettu digitaalisina maalauksina hyödyntäen pikseligrafiikan estetiikkaa. Muutamat työt olivat vuoden 2019 yksityisnäyttelyssä Galleria Kuvituksessa. Osassa töistä yksityiskohtia on piirretty vuoroin tarkasti ja epätarkasti niin, että oikeaa katseluetäisyyttä ei tarkoituksella ole. Kun katsoo suurta vedosta, pienet yksityiskohdat eivät enää erotu. Yksityiskohtia katsellessa vedos on puolestaan liian iso, jotta se mahtuisi näkökenttään.

Juutin teoskokonaisuus heijastaa muistoja edellisestä talvesta, jolloin matkustamaan pääsi vapaasti. Yksi teoksista, ”Piknik” on kesäiseltä retkeltä Suomenlinnaan. Teosten myötä katsoja pääsee matkustamaan lähelle ja kauas, tarkastelemaan hetkiä joissa valo ja muistot rakentavat fragmentoituneita kokonaisuuksia.

Näyttelyä ovat tukeneet Grafia ry. ja Kuvittajat ry.

Tero Juuti (s. 1974) on helsinkiläinen graafinen suunnittelija ja kuvataiteilija. Juutin teoksissa yhdistyvät populaarikulttuurin kuvasto, muotoilun ja visuaalisen viestinnän keinot ja kuvataiteen konventiot. Töissään Juuti tutkii usein hetkellisyyttä ja aikaa ja sen katoavaisuutta. Teosten keskiössä ovat leikillisyys, väliaikaisuus, muutos ja uudet ja erilaiset tavat nähdä asioita. Taiteellisessa työssään Juuti käyttää samoja tekniikoita kuin graafisessa suunnittelussa, mutta valjastaa tekniikat kuvataiteen käyttöön.

Pikseligrafiikka on yksi graafisen suunnittelun ja kuvittamisen tekniikoista, jolla pystyy tarvittaessa tekemään erittäin selkeitä visuaalisia kuvia pienessä koossa. Focus-näyttelyssä pikseligrafiikka on viety täysin vastakkaiseen suuntaan luoden sillä utuisen abstrakteja maalauksenomaisia näkyjä muistoista.

Taiteilija on galleriassa lauantaina 16.1. klo 12 – 18. Tervetuloa!

 


 

The paintings in Tero Juuti’s exhibition Focus play with memory and perception. The exhibited artworks are memories and moments of travelling. Through them, the viewer may travel to Suomenlinna, Barcelona, Taiwan and Tokyo. What do travellers remember of their journies, Juuti and his works ask. The traveller might remember instances, the ferry to the island or the tree on the beach, yet simultaneously forget the colour of houses seen by a road or people met in the local shop. Focus highlights the frailty of memories.

The exhibited works were created mainly during 2020, as digital paintings and through pixel graphics aesthetics. A number of pieces were displayed in a solo exhibition at Galleria Kuvitus in 2019. In some works the details were drawn sharp and in others blurry, and so there is no correct distance from which to view the works. When watching a large image,the small details are no longer visible; when watching a detail, the image is too large to fit into the field of vision.

Juuti’s exhibition portrays memories of the previous winter when travelling was unrestricted. One of the works, Piknik, is from a summer trip to Suomenlinna. Through the artworks the visitor may travel to a near location and far away, and observe moments during which light and memories create fragmeneted entitites.

The exhibition was supported by Grafia ry. and Kuvittajat ry.

Tero Juuti (b. 1974) is a Helsinki-based graphic designer and visual artist. Juuti’s works combine imagery from popular culture and techniques of design and visual communication with visual art conventions. Juuti often studies the transcience of moments and time. The works essentially deal with play, temporality, change and new, different ways to perceive things. Juuti works with graphic design techniques and adapts them for expressing himself as a visual artist.

Pixel graphics is a technique within graphic design and illustration with which it is possible to create very clear visuals in a small format. In Focus, the technique is used in the oppiste direction to create abstract painterly visuals of memories.

The artist will visit the gallery on Saturday 16.1. at 12 – 6pm. Welcome!