Ajankohtaista

AVOIN HAKU TAIDEKEHÄ 2018 | 5 apurahaa jaossa

AVOIN HAKU: Taidekehä 2018

APURAHOJA HELSINGING TAITEILIJASEURAN JÄSENILLE YHTEISÖLLISTEN TAIDETEOKSIEN TUOTTAMISEEN KAARELAN ALUEELLA 2018

Hakuaika: 15.7. – 31.8.2017
5 apurahaa tarjolla 2500€ / kpl
materiaali kuluihin max. 1000€ / projekti

Helsingin Taiteilijaseuran Taidekehä-hanke hakee taiteilijoita tuottamaan yhteisötaideteoksia* Kaarelan alueella Helsingissä, vuonna 2018. Hanke on osa Helsingin kaupungin rahoittamaa Helsingin Mallia ja painottuu Kannelmäen sekä Malminkartanon alueille. Helsingin kaupunki kehittää osallistavaa alueellista kulttuurityön mallia. Sen tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa. Kulttuurikeskus haluaa tuoda kulttuurin kaikkien helsinkiläisten arjen ulottuville. Avainasioita ovat alueellisuus, osallisuus, vuorovaikutus ja saavutettavuus.

Taidekehä on toiminut alueella vuodesta 2016 tuottaen useita yhteisöllisiä taideteoksia, työpajoja sekä tapahtumia. Hankkeessa toimii tuottaja Anna Puhakka, joka auttaa taiteilijoita löytämään yhteistyökumppaneita, sponsoreita ja mahdollisia tiloja sekä tapahtumia joissa projektit voivat olla alueellisesti mukana. Toteutetut projektit ja niistä syntyneet teokset esitellään Kanneltalon galleriassa pidettävässä näyttelyssä joulukuussa 2018.

Apurahoja projekteille on tarjolla 5 kappaletta. Taiteilijat voivat hakea useammalla kuin yhdellä idealla ja apuraa voi hakea myös työryhmänä. Apurahan summa on pääasiallisesti 2500€, mutta apurahaa voi hakea myös pienempänä tai suurempana riippuen haettavan projektin laajuudesta. Materiaalibudjetti projekteihin on maksimissaan 1000€ ja ne maksetaan kuitteja vastaan. Hakemukseen tulee liittää myös eritelty materiaalibudjetti ja aikataulu.

Helsingin Taiteilijaseura ja Taidekehä-hanke pitää oikeuden muuttaa myönnettävien apurahojen määrää tai suuruutta hakemuksen sitä vaatiessa esimerkiksi työryhmän koon tai tuotettavan teoksen tai työmäärän takia.

 

Edellytämme

 •  Yhteistyökykyä ja kiinnostusta toimia asukkaiden ja erilaisten toimijoiden kanssa.
 • Sitoutumista projektin toteuttamiseen.
 • Apuraha myönnetään hakemuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Mikäli hankkeessa tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava Taidekehä-hankkeen tuottajalle mahdollisimman pian. Jos apurahaa ei ole käytetty sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaan, apuraha tulee palauttaa osittain tai kokonaan takaisin.

Hakemus

 • Hakijan nimi ja yhteystiedot sekä kaikkien osallistuvien taiteilijoiden nimet
 • CV / CV:t
 • Vapaamuotoinen hakemus (max neljä A4): hakemuksessa tulee olla myös aikataulu, ja eritelty materiaalibudjetti ja mahdolliset projektia tukevat kuvat
 • Portfolio (lyhyt max 5 teosta, jotka tukevat hakemusta)

Suunnitelma kirjoitetaan suomeksi tai englanniksi.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 31.8.2017 klo 16.00. Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti otsikolla “Taidekehä hakemus 2018”, sähköisten hakemusten maksimikoko on 5MB ja toivotaan PDF muodossa. Postitse halemukset Galleria Katariinaan: “Taidekehä hakemus 2018”, Galleria Katariina, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki. Jos toimitat hakemuksen paperisena niin tulee kaikki kuvamateriaali olla muistitikulla tai CD levyllä.

Hakemukset toivotaan mieluiten sähköisessä muodossa.

 

Lisätietoja:
Tuottaja-koordinaattori, tai +358 (0)40 542 9934

https://www.instagram.com

https://www.facebook.com/taidekeha

 

* Yhteisötaiteen ydin muotoutuu taiteilijan ja yhteisön kohtaamisesta, ja yhteisötaidetta luonnehtii kiinnostus sosiaalista ympäristöä ja kanssakäymistä kohtaan. Yhteisötaiteen lähtökohtana on yhteisö; taidetta tehdään yhteisön ehdoilla, sen jäsenten kanssa ja nimenomaan heitä varten. Toiminta kohdistuu tekijöiden ja kokijoiden omaan ympäristöön ja realisoituu aktiviteetteina siinä. Yhteisötaide ei siis ole taiteilijan esitys yleisölle, vaan keskeistä on yhteisön osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja esittämiseen. Taiteen tekijöitä ja yleisöä ei nähdä erillisinä, vaan ne muodostavat yhdessä samanaikaisesti taiteen tekijän ja vastaanottajan. (Haapala 1999; Hiltunen & Jokela 2001, 9-10; Yhteisötaideverkkomateriaali 2008.)

 

Päätökset
Valinnat apurahan saajista tekee Helsingin Taiteilijaseuran hallitus yhdessä hankkeen tuottaja-koordinaattori Anna Puhakan kanssa. Apurahan myöntämistä koskevat päätöstiedot ovat julkisia. Julkistamme apurahan saajien nimet vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla. Apurahan saajille ilmoitetaan 2017 syyskuun loppuun mennessä ja apurahat maksetaan 2018 projektien aikataulusta riippuen.

 

Verotus
Ilmoitamme vuosittain tammikuussa verottajalle tiedot edellisenä vuonna luonnollisille henkilöille myönnetyistä vähintään 1000 euron apurahoista.

Apurahan saajan täytyy ilmoittaa saatu apuraha ja siihen liittyvät kulut omassa veroilmoituksessaan. Helsingin Taiteilijaseuran myöntämät apurahat ovat kohdeapurahoja, ja apurahaan kohdistettavia kuluja on oltava myönnetyn apurahan verran. Kuluja ei voi vähentää muussa verotuksessa. Apuraha lasketaan sen vuoden tuloksi, jolloin se on nostettavissa.

Helsingin Taiteilijaseura ry on apurahan myöntäjänä yksityinen yhdistys, vaikka jaamme apurahoja Helsingin Kulttuurikeskuksen siihen myöntämällä avustuksella. Yksityisten tahojen myöntämät apurahat ovat verottomia, jos niiden yhteismäärä menojen vähentämisen jälkeen on korkeintaan valtion vuotuisen taiteilija-apurahan verran (20 309,40 euroa vuonna 2017).

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ENGLISH

OPEN CALL: Art Ring 2018

Artist Grants for members of the Helsinki Artists’ Society, for the production of community-based art projects in the Kaarela area of Helsinki to be completed in 2018.

 

Application period: 15.7. – 31.8.2017
5 grants available 2500€/ea
material budget a maximum of 1000€ / project

 

The Helsinki Artists’ Societies Art Ring project is looking for artists to create community-based artworks* in the Helsinki area of Kaarela in 2018. The project is funded by the city of Helsinki and focuses on the Kannelmäki and Malminkartano areas. The city of Helsinki aims to develop an inclusive regional cultural model. Its aim is to balance and diversify the art and culture of the cities districts. The city of Helsinki wants to bring culture to the everyday life of all the Helsinki people. Focusing on the key issues of regionalism, inclusion, interaction and accessibility.

The Art Ring project has been working in the area since 2016 producing numerous community-based art projects, workshops and events. The project’s producer, Anna Puhakka, will help artists find collaborators, sponsors as well as possible spaces and events for projects to happen locally. Realised projects and the artworks born through them, will be exhibited at the Kanneltalo Gallery in December 2018.

There are 5 grants available. Artists can make multiple applications for different project ideas and the grant can also be applied for as a group. The grant size is principally 2500€, but an application for a smaller or larger amount will be considered depending on the scope of the proposed project. The material budget for each project is up to 1000€ and will be paid to the artist on top of the grant in lieu of receipts. The application must include a itemised materials budget as well as a timetable for the project.

The Helsinki Artists’ Society and the Art Ring project, reserve the right to alter the amounts to be granted, based on the merits of the application. For example due to the size of the artist group, the artwork specifications or amount of work involved in a project.

 

Requirements

 •  The ability and interest to work together with residents and various collaborators.
 •  Commitment to full-fill of the project.
 •  Each grant is awarded for the project specified in the application. If any changes to the project occur, the producer of the Art Ring Project must be notified A.S.A.P. If the grant is not used in accordance to the project grant agreement, the grant must be reimbursed partially or in full.

 

Application

 • Applicant name and contact details as well as the names of any other group members
 • CV/ CV’s
 • Open application (max 4 A4’s): This must include a timetable, an itemised materials budget and possible supporting images.
 • Portfolio (short max 5 artworks that support the application)

 

The application must be written in either English or Finnish.

Application deadline is 31.8.2017 at 16.00. The application can be sent to with the title “Art Ring application 2018”. The maximum size for electronic applications is 5MB and all materials are asked to be in a PDF format. Post applications must be delivered to Gallery Katariina by the 31.8.2017 at 16.00. Post applications to: “Art Ring application 2018” Galleria Katariina, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki. If you are sending your application via post, all image materials but be delivered in a digital format either on CD or memory stick.

Applications are preferably submitted electronically.
Further information:
ART RING -project
Producer and co-ordinator |Anna Puhakka

+358 (0)40 542 9934

https://www.instagram.com/

https://www.facebook.com/taidekeha

 

* The essence of community based art is shaped by the encounter between artist and community, and community art is characterized by its interest in the social environment and interaction with it. The basis of community art is the community; The art is created on the communities terms, with its members and specifically for them. The project is focused on the communities own environment and is realized as activities within it. Community art is not, therefore, the artist’s presentation to the public, but its essence lies in the community’s contribution to the design, implementation and presentation of the work. The creators of the art and the public are not seen as separate entities, but together become the author and recipient of the art. (free translation: Haapala 1999; Hiltunen & Jokela 2001, 9-10; Yhteisötaideverkkomateriaali 2008.)

 

Decisions
Application will be chosen by the board of the Helsinki Artists’ Society together with the projects producer and co-ordinator Anna Puhakka. All decisions in reference to the grants are public and the names of grant recipients will be announced on the annual report as well as on the Helsinki Artists’ Societies website. Successful applicants will be notified by the end of September 2017. Grants will be paid throughout 2018 depending the projects schedule.

 

Taxes
Every January we inform the Finnish Tax Administration of all grants of €1,000 or more that we awarded to natural persons in the previous year.

The following information is valid for grantees liable to taxation in Finland:

A grant recipient must report the awarded grant and the associated expenses in his/her tax declaration. Grants awarded by the Helsinki Artists’ Society are targeted grants, and the expenses targeted by the grant must match the awarded grant. The expenses cannot be deducted in other taxes. The grant is counted as income in the year during which it is withdrawn.

The Helsinki Artists’ Society awards grants as a private foundation even though we are subsidised to award grants by the city of Helsinki. Grants awarded by private parties are tax-exempt if their total sum after deducting expenses does not exceed the annual state grant for artists (20 309,40 euros in 2017).